Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора

2 ул. „Стара планина“ Стара Загора

Заведи ме там

Работно време: От понеделник до петък: - от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Структура на РИОСВ-Стара Загора

 

Структурни звена Име, фамилия
Телефон
 
ДИРЕКТОР д-р Петя Папазова 692200
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Административни, финансови и правни дейности"  
 
Директор дирекция Злати Христов 692211
 
Главен счетоводител Ваня Драганова 692211
 
Юрисконсулт   Ивилина Станева 692233
Счетоводство   692223
 
Връзки с обществеността Димка Петкова 692213
 
Административно обслужване на "едно гише", деловодство   692239
 
Технически сътрудник   692200
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Контрол и превантивна дейност"  
 
Директор дирекция Христина Петрова 692225
 
Отдел "Контрол на околната среда"  
 
Началник отдел Диана Вълканова 692230
 
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични
фактори"
  692221
 
Направление "Опазване на водите"   692224
 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"   692237; 692234;
692227
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването,
екологична отговорност и доброволни ангажименти"
   

692228
 

Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи
аварии с опасни химични вещества"
 


692229
 

Отдел "Превантивна дейност"  
 
Началник отдел Иван Гагов 692214
 
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху
околната среда"
   

692220
 

Направление "Биологично разнообазие, защитени територии и зони"   692226
 
Направление "Специализирани регистри"   692231