Предложение: Общината да поеме 705 000 лева безлихвен заем от централния бюджет

Предложение: Общината да поеме 705 000 лева безлихвен заем от централния бюджет

Написано на 18/07/2020
dariknews.bg


Предложение: Общината да поеме 705 000 лева безлихвен заем от централния бюджет

 

Със средствата ще се покрие временния касов разрив по общинския бюджет заради намалелите приходи от местните данъци

Да бъде поискан временен безлихвен заем от централния бюджет за 705 000 лева, с които да се покрие временния касов разрив по бюджета на общината със срок на възстановяване до края на 2021 година, е предложението на кмета Живко Тодоров до Общинския съвет.

Постъпленията от собствени приходи в местната хазна бележат спад след въвеждането на извънредното положение, е записано в мотивите на кмета. В предложението си до общинските съветници той информира, че очакванията за събиране на значителна част от задълженията за местните данъци и такса битови отпадъци до края на юни, не са се осъществили, а по-ниската събираемост, доведе до затруднения при обслужване на разходните ангажименти на общината.

В предложението си Тодоров припомня, че Народното събрание прие промени в Закона за здравето, с които се дава възможност на общините да искат отпускането на временни безлихвени заеми от централния бюджет, със срок на възстановяване не по-дълъг от края на 2021 година. При условие, че министърът на финансите разреши отпускането на заема, с получените средства ще бъдат разплатени разходи, планирани по бюджета на общината за 2020 година.

Разчетите на администрацията сочат : „С близо 3 400 000 лева по-малко са постъпленията в общинския бюджет от данъци за периода януари-май, в сравнение
със същия период миналата година. Общо постъпленията намаляха за петте месеца от началото на годината с 5 804 271 лева или 24.09%.


В периода на въведеното извънредно положение с решение на Общински съвет Стара Загора бяха приети мерки за подкрепа социално уязвими групи от населението и за местния бизнес, припомня кметът в предложението си до Общинския съвет. Освободени бяха някои категории лица от заплащане на определени видове местни такси – за детски градини, детски ясли, детска кухня, домашен социален патронаж, платеното кратковременно паркиране в централна градска част и на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, което се отрази на очакваните постъпления по бюджета за 2020 година.

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение бе удължен срокът за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства до 30 юни. Постъпленията до този период от местни данъци възлизат на 12 412 578 лева. Спрямо същия миналата година се отчита намаление с 644 308 лева.

За шестте месеца от началото на годината постъпленията от неданъчни приходи са 12 028 062 лева при 14 104 882 лева към 30 юни 2019 година или 2 076 820 лева по- малко. Общо постъпленията от собствени бюджетни приходи на общината са с 2 721 128 лева по-малко или 10.02 на сто“.

Предложението за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България, с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора, ще се разгледа на заседанието на Общинския съвет на 30 юли.

dariknews.bg