Започна приема на документи за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”

Написано на 29/03/2021
starozagorci.com


Във връзка със заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, следното:

1.  Работодатели, които вече са подали заявление за изплащане на компенсации, одобрени са, и желаят работниците и служителите им да продължат да получават компенсации, не подават ново Заявление, прилагат изискуемите документи нов образец (01.01.2021г.) за съответния месец, надлежно оформени.

Работодатели, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период, подават в съответната дирекция „Бюро по труда” следния пакет документи: Приложение 1 – Заявление – декларация; Приложение 2 – Декларация от служител; Приложение 3 – Списък,представен и в електронен формат (формат excel). Документите следва да са образец прием след 01.01.2021 г.); Приложение 9 – Карта за участие, попълнена съгласно Указания за обобщаване на информация от карти за участие (Приложение 9А) и таблица за агрегиране на информация за участници (Приложение 10) – при първо и последно отчитане и при промяна;

Приложение І – Декларация за минимални и държавни помощи, попълнена съгласно Методика за получени минимални помощи.   Компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418
от 30.12.2020 г. се изплащат за изтекъл месец.

Допустима целева група са: Лица, наети на основен трудов договор; лица, осигурени в сектори на икономически дейности, които попадат в обхвата на утвърдения със Заповед на министъра на труда и социалната политика (Публикувана е актуализирана Заповед № РД-06-8/22.03.2021 г. с утвърден Списък на икономическите дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност); лица, ползващи неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 или чл.173а,ал. 2 от Кодекса на труда.

Всички актуални образци на документи, както и Указания за работодатели за подаване на заявления и отчитане, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта, рубрика „Финансови стимули за работодатели”.

starozagorci.com