Анкетират 144 старозагорски домакинства за техните бюджети

Написано на 02/04/2021
starozagorci.com


144 старозагорски домакинства, избрани на случаен принцип, ще участват в националното изследване на домакинските бюджети. Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2021 година.

Домакинствата от Старозагорско са разделени в три подизвадки от по 48 домакинства като всяко от тях участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В Старозагорска област изследването ще се проведе в 12 населени места: градовете Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Раднево и Чирпан, както и в селата Гита, Еленино, Копринка, Манолово, Паничерево, Полски градец и Черганово.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера.

Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и са неделима част от дейността на статистическите институции.

starozagorci.com