Обявиха конкурс за управител на “Мересев“

Написано на 06/04/2021
starozagorci.com


На основание чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 902/25.03.2021г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-602/29.03.2021г. на Кмета на Община Стара Загора е обявен конкурс за управител на общинското дружество "Мересев".

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация или Технически науки, и професионален опит по съответната специалност минимум 5 години. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност, да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Мересев” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление.

 Конкурсът ще се проведе на два етапа.

            1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2.Представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора – www.starazagora.bg.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 19.04.2021г. до 29.04.2021г.

 Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса /свободен текст/
Копие на диплома  за висше образование
Професионална автобиография
Свидетелство за съдимост
Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

Документи се приемат до 17.00 часа на 14.04.2021г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614635, стая № 405, ет.4, Община Стара Загора.

starozagorci.com