Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора разполага с финансови средства за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост

Написано на 30/09/2021
starozagorci.com


Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) ;
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) ;
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) ;

- Раздел III. Обучение на възрастни
- 1. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места/заявки за обучение и необходимите документи до изчерпване на обявените финансови средства. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Стара Загора, както и на тел. 042 697545

starozagorci.com