Ранната диагностика на децата с аутистични разстройства и насочването им към подходяща терапия са от ключово значение

Написано на 09/06/2022
stz24.com


Анастасия Василева: Ранната диагностика на децата с аутистични разстройства и насочването им към подходяща терапия са от ключово значение "Ние работим по проблема за развитие и социализация на децата с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, повече от 15 години. Децата с аутизъм най-често имат ограничен или липсващ говор, затвореност в себе си и трудна комуникация; натрапчиво поведение или повтарящи се движения, поради което изостанат в уменията си за учене, за общуване, за реализиране в живота. В световен мащаб, от информацията в различни източници, е видно че броят на децата с аутизъм расте - разбира се данните са различни за различните страни", казва пред stz24.com Анастасия Василева, председател на УС на гражданско сдружение "Алтернатива 55".  Днес Анастасия Василева е представител на НАСО в град Стара Загора и създател на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”. Била е зам. -председател на Обществен съвет за социални дейности и  закрила на детето, учреден през 2002 г. и на Фондация „Обществен дарителски фонд-Стара Загора”.  Има магистърски степени по машинно инженерство и по професионална педагогика, работила е и като конструктор, научен сътрудник в ИМХВП и преподавател в химически техникум. Председател е на УС на гражданско сдружение "Алтернатива 55". Госпожо Василева, гражданско сдружение „Алтернатива 55 – Стара Загора“ отбеляза 22 години от своето основаване. Бихте ли припомнили защо и как възникна сдружението, какви са неговите цели? Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е учредено от 12 съмишленици и регистрирано от Старозагорски окръжен съд на 29 юни 1999г. То е една от първите регистрирани нестопански организации в страната, като през 2001 бе вписано в регистъра на организациите в обществена полза. По Устав мисията ни е да работим в подкрепа на уязвими групи хора, за засилване ролята на жените; за развитие и утвърждаване на гражданското общество. Като основни задачи екипът ни има: реализиране на проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение; предоставяне на информация, консултации и подкрепа за превенция на  насилие, защита на права на децата и жените; открояване на значими проблеми на местната общност чрез реализиране на проучвания, организиране на обществени форуми и дискусии; застъпничество и лобиране за развитие на гражданското общество; организиране на благотворителни мероприятия за целево набиране на средства за уязвими групи; мобилизиране на доброволчески труд. Основен принцип е да се работи в пълна прозрачност, с изготвяне на  годишни отчети към отговорните държавни институции, които се поместват и на електронната си страница. Кои са проектите през годините, по които работи сдружението и чрез които доказа своята роля и значение? Сдружението започва активна дейност през 2000 година, с реализиране на своя първи проект «Повишаване на възможностите за професионална реализация и социална адаптация на зрелостници от социалните домове”, финансиран от ЕС по Програма ФАР „Развитие на гражданско общество„, чрез фондация ФРГО-София, за периода 2000 /2001г. Последвалите проекти с европейско финансиране затвърдиха като основна целева група в работата ни децата в риск и родителите им:   -   Проект: «Заедно можем повече» (информационна кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания 2006/2007); ЕС по Програма ФАР/МТСП -   Проект: „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск /с увреждания и родителите им»; 2007/2008 г.; ЕС по Програма ФАР/МТСП. -   Проект: «Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им» 2009/2010г., финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Фонд за подкрепа на НПО-България Заедно с проекти в социалната сфера, през годините – в съответствие с целите си-сдружението е работило и за подкрепа на възрастни хора с увреждания; защита правата на децата и жените; превенция на домашно насилие и въвличане в трафик на хора; популяризиране на възможностите на съдебната система в България и Европа; провеждане на граждански контрол и др. Общо сдружението е разработило и реализирало над 100 проекта, голяма част от тях са финансирани от ЕС и други европейски организации; от „Америка за България”; от агенции към Министерство на труда и социалната политика, от бизнес и нестопански организации в страната съфинансиране от Фонд за НПО към общински съвет Стара Загора и др. Център „Алтернатива“ работи и в момента с деца и родители от уязвими групи.  Какъв е капацитетът на центъра и има ли нужда да се разшири дейността му? От 2006 г. работим системно с деца предимно с увреждания. Първоначално услугата бе предоставяна по проекти. От юни 2011 г., до момента, след конкурси на базата на лицензиране в отговорните държавни институции, сдружението е доставчик на социалната услуга в общността ”Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутистичен синдром и хиперактивност с дефицит на вниманието. Капацитетът на Центъра е 20 деца, но редовно се работи средно с 35 деца, като има много голям брой чакащи деца. Води се ежегодно регистър на посещаващите и на чакащите. За изминалия период мултидисциплинарният екип на сдружението е предоставил грижа, насочена към преодоляване на дефицити, развиване на силните страни и съдействие за социална интеграция на близо 1000 деца като делегирана държавна дейност и на още около 700 деца по други проекти, свързани със защита на детски права, за периода 2003-2010 г. Макар социалната услуга да не предвижда финансиране за работа с родителите, освен текущо консултиране, сдружението години наред по разработени проекти осигурява различни форми на подкрепа на родителите в грижата им към дете с увреждане: специализирани обучения, групи за самопомощ, разработване и безплатно предоставяне на подходяща литература. Центърът прилага успешен модел на работа с деца с аутизъм през годините. Расте ли броят на тези деца? Ние работим по проблема за развитие и социализация на децата с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, повече от 15 години. Децата с аутизъм най-често имат ограничен или липсващ говор, затвореност в себе си и трудна комуникация; натрапчиво поведение или повтарящи се движения, поради което изостанат в уменията си за учене, за общуване, за реализиране в живота. В световен мащаб, от информацията в различни източници, е видно че броят на децата с аутизъм расте - разбира се данните са различни за различните страни. Докато през първите години се съобщаваше за 1 на 10 хиляди живо родени с аутистичен синдром, в последните години в САЩ има данни за 1 на 55 живо родени. У нас няма точна статистика за броя им, но дори нашият опит показва тревожната тенденция за нарастване броя на децата с този синдром. Ранната диагностика на децата с аутистични разстройства и насочването им към подходяща терапия са от ключово значение за подобряване на развитието и разгръщането на потенциала на тези деца. Именно затова от години прилагаме в работата си програмата за ранна интервенция, за която екипът ни получи необходимото обучение. Използва се методика, която дава възможност чрез няколко посещения в дома на децата, със специални въпросници, да се установят по най-добрия начин силните страни и дефицитите в развитието на детето; да се преценят и подготвеността на родителите за грижа към дете с увреждане; да се дадат насоки за последваща работа и подходяща социално образователна услуга за децата и за родителите им. Кои са вашите най-верни партньори през годините – местна власт, бизнес, НПО? Сдружението работи в партньорство с ВУЗ, Общинска и областна администрация; детски и учебни заведения, Младежки общински съвет, Детски парламент, с медиите, с организации с национално и международно участие: НАСО: над 10 години е партньорството ни с НАСО-Национален алианс за социална отговорност, българският представител на „EASPD-Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания”. Сдружението е областен представител на НАСО, чрез Анастасия Василева, председател на УС на организацията ни; която ежегодно безвъзмездно прави преглед и дава становища по изготвяни национални програми и законодателни промени в областта на социалната политика. Имаме участие в редица съвместни проекти и обучения. След участието ни в международен конкурс на EASPD, сдружението бе избрано като една от 8 организации да представи добрата си практика за работа в подкрепа на социални услуги в малки общини1 на Международна конференция в Молдова през 2015 г, пред близо 200 участници от цял свят; имаме организирани и съвместни обучения с участие на европейски лектори . Асоциация „Прозрачност без граници”- българският клон на световната организация „Transparency International”/TI. С особено голяма обществено значение бе участието ни в 3 годишен проект ”Повишаване на почтеността чрез застъпничество- противодействие на корупцията при обществени поръчки”-2015-2017 г., при който екип на сдружението извърши ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, граждански организации, съд и полиция. От 2010 година партнираме и по техен проект „Ефективният граждански контрол като фактор за повишаване почтеността в политическия и изборен процес”. ОСЗД и ФОДФ: Сдружението бе един от инициаторите и учредителите през 2003 г. на „Обществен съвет за закрила на детето”/ ОСЗД, втори такъв в страната. Благодарение на дейността му бяха проведени обществени форуми и обучения по значими обществени проблеми, дарителски инициативи  и др., като след 2 години съвета прерасна във Фондация „Обществен дарителски фонд”/ФОДФ- подкрепящ различни инициативи на училища, НПО в партньорство с бизнеса. ВУЗ: Сдружението има реализирани няколко проекта с ПФ на Тр.Университет; от 10 години Център Алтернатива е база за провеждане на студентски практики и едномесечен пред-дипломен стаж на студенти от Педагогически и Медицински факултет на Тракийски университет. Екипът ни поддържа връзка и е реализирал много съвместни инициативи по покана на Асоциация на студентите медици в България- клон Стара Загора. Бизнес, местни власти, медии: - Голямо значение за устойчивата ни работа има партньорството и подкрепата от бизнес организации: Търговско промишлена палата-Стара Загора, „Термохран-инженеринг” АД; Вик- които подкрепяха чрез дарителство различни иницианиви в подкрепа на децата с увреждания. От 2014 година ТЕЦ ”КонтурГлобал Марица Изток 3” инициира своя програма за дарителство по ведомост, чрез която ежегодно до момента са подкрепени редица малки проекти на сдружението, разширяващи възможностите за интеграция на децата с увреждания. Общинска администрация от години съдейства за развитието и утвърждаването на сдружението, чрез съфинансиране на наши проекти от фонд за подкрепа на НПО, участие в съвместни обучения; предоставяне за безвъзмездно ползване на базата на ЦСРИ „Алтернатива”. Благодарение на медиите в града дейността ни достига до широката общественост и съдейства за устойчиво развитие на подкрепяща среда към децата с увреждания и родителите им. Кои са настоящите проекти и има ли в проект нови? За съжаление в последните години възможността за разработване  на проекти е изключително ограничена откъм конкурси за финансиране. За 2022г., през първото полугодие, приключваме малък проект „Формиране на трудови умения и популяризиране постиженията на деца с увреждания”, финансиран от дарителската програма на ТЕЦ ”КонтурГлобал Марица Изток 3” чрез фондация „B-Cause”. С финансиране от същия дарител, през второто полугодие, ще работим по проект „ Подкрепа на родители на деца с увреждания чрез група за самопомощ”; предвижда се подготовка на обучителна програма и програма за работа на група за самопомощ; провеждане на сбирки на родители в малки групи, съчетаващи група за самопомощ и обучителна тема по обсъждания проблем; групата ще се води от подготвен фамилен психотерапевт и психолог от Център «Алтернатива». Ще бъде създадена и Вайбър група и пресъединяване на всички участници в групата като още една възможност за споделяне и обсъждане на важни проблеми, свързани с грижата за дете с увреждане. С Анастасия Василева разговаря Светла Тенева Снимки: Сдружение "Алтернатива 55" и dolap.bg
stz24.com