Стигнахме най-ниските нива на безработица

Написано на 19/09/2022
stz24.com


Стигнахме най-ниските нива на безработица В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 808. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.0%), следват образованието (24.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.3%), административните и спомагателните дейности (8.9%), хотелиерството и ресторантьорството (6.3%), и държавното управление (6.1%).  Днес Равнището на регистрираната безработица в България през август е 4.3%. Това е най-нискaта стойност на показателя за месеца от съществуването на административната статистика на Агенцията по заетостта. На годишна база се наблюдава спад от 0.6 процентни пункта, а в сравнение с юли т.г. има минимално увеличение от 0.1%. Броят на регистрираните безработни през август е общо 139 782. През месеца са регистрирани нови 19 030 безработни. Те са с 1 332 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 492 лица. Други 940 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. Започналите работа безработни през август са 10 313. Работа чрез бюрата по труда откриха и 253 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,6%, следват тези в търговията – 13,7%,  хотелиерството и ресторантьорството – 12,1%, държавно управление – 7,6% и други. 1 797 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 712 по програми и мерки за заетост и 1 085 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца 223 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 4 907 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност. В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 808. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.0%), следват образованието (24.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.3%), административните и спомагателните дейности (8.9%), хотелиерството и ресторантьорството (6.3%), и държавното управление (6.1%). Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; чистачи и помощници и др.       
stz24.com