Нов правилник за финансиране и реализиране на културни проекти подготвя Община Стара Загора

Написано на 08/02/2024
Община Стара Загора


Нов правилник за финансиране и реализиране на културни проекти подготвя Община Стара Загора

 

Проект на Правилник на програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата очаква предложения, мнения и становища до началото на месец март.

В мотивите за приемане на нормативния акт е записано, че проектното предложение, част от Националния план за възстановяване и устойчивост, създава предпоставка за стимулиране на процеса на децентрализация в областта на културата, чрез стимулиране на стратегически и устойчиви местни политики. Предвидено е грантовата схема по Дейност 4, Програма „Ново поколение местни политики за култура“ - да бъде отворена през тази година, което ще подкрепи прилагането на ефективни решения за финансиране на културата на местно ниво и ще разработи по-добро планиране и прогнозиране на общинските бюджети за култура.

„Ще се смени цялостната философия за съставяне и реализиране на Културния календар на Стара Загора. По този начин, освен задължителните събития – отбелязване на годишнини, утвърдени във времето фестивали и емблематични мероприятия, ще се даде възможност за обогатяване на културната атмосфера. Ще стимулираме креативност и конкурентност в предлаганите за реализация идеи. Вярвам, че по този начин ще разгърнем творческия потенциал на Стара Загора“, коментира проекта за правилник ресорният зам.-кмет на общината Милена Желева. От думите ѝ стана ясно още, че с приемането на документа и определянето на реда и условията за кандидатстване, ще бъде възможно и по-голямо финансиране на предложенията, което също е предпоставка за качествен и атрактивен културен продукт. След одобрението на новия нормативен документ, съществуващият до момента правилник за финансиране на проекти до 3000 лв. ще отпадне.

Проектът на Програма „Култура“ предвижда и разширяване на обхвата и дейностите на финансиране, прецизиране и подобряване на условията и реда за кандидатстване, постигане на по-добра подготовка за реализация на проектите, отваряне на нови възможности пред творците и културните организации, чрез които те да осъществят идеите си. Финансирането на дейности и проекти ще се извършва на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически лица, максимална обективност при подбора и оценката, публичност и контрол, така че да не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейския съюз в степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуването на  обявление - https://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbiproekt-na-pravilnik-na-programa-kultura-na-obshtina-stara-zagora-za-finansirane-na-sabitiya-i-proekti-v-oblastta-na-izkustvata-i-kulturata-022024bg-1, ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  d.atanasova@starazagora.bg 

Община Стара Загора